תקנון תנאי שימוש באתר 

 

כללי

 

השימוש באתר www.MORADOVA.com (להלן: "האתר") כפוף לקריאת תקנון זה, ולהסכמה להוראותיו.

 

האתר הינו בבעלות חברת פלורנטינה בר קפה בע"מ ח.פ. 514676378 (להלן: "החברה"). באתר נמכרים משקאות אלכוהוליים (להלן: "המוצרים").

 

יודגש – מכירה או הספקה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנים אסורה בהחלט!

 

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

 

כל המשתמש באתר או מבצע בו כל פעולה (להלן: "המשתמש") מתחייב לפעול על פי תקנון זה.

 

רשאי להשתמש באתר רק משתמש שהוא תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנה, שאינו פסול דין וכן, חברה המאוגדת כדין בישראל, אשר בעלי מניותיה ומנהליה תושבי ישראל שמלאו להם 18 שנה.

 

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

 

כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ואין לתת להן פרשנות כלשהו מעבר לכך.

 

החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תקנון זה מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן כל הודעה מוקדמת מראש.

 

התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ואין לראות בהן הצגה של המוצרים עצמם. בנוסף, יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המוצרים במציאות.

 

משתמש שנרשם באתר ,נותן בכך את הסכמתו לקבלת הודעות פרסומיות, באמצעות דוא"ל, SMS, או בכל דרך אחרת.

 

ככל שהמשתמש מעוניין להפסיק לקבל הודעות פרסומיות, כאמור, הוא מתבקש להודיע על כך להנהלת האתר ו/או לחברה במייל info@moradova.com.

 

בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישת מוצרים בו, ניתן לפנות ליצחק בטלפון 

מספר 052-3988202 או בדוא"ל לכתובת info@moradova.com .

 

תנאי שימוש

 

רשאי לבצע רכישה באתר משתמש, שברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות:

לאומי קארד, ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, דיינרס, אמריקן אקספרס ו/או שבבעלותו חשבון PayPal, ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי או באמצעות PayPal.

 

רכישת מוצרים באתר יכולה להתבצע רק בהתקיים כל התנאים הבאים:

 

(1) החברה אשרה את ביצוע הרכישה ושלחה על כך הודעה למשתמש או יצרה קשר טלפוני לתיאום משלוח;

 

(2) החברה קבלה אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי או מ- PayPal;

 

(3) המוצרים שהוזמנו ע"י המשתמש קיימים במלאי;

 

(4) הכתובת אליה התבקשה אספקת המוצרים נמצאת ברשימת אזורי החלוקה כהגדרתה להלן;

 

(5) המשתמש הינו תושב ישראל מעל גיל 18 ואינו פסול דין.

 

בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש המשתמש למסור, בין היתר, את הפרטים הבאים:

 

(1) שם פרטי ומשפחה ומס' תעודת זהות; אם מדובר בתאגיד, שם התאגיד ומספר חברה.

 

(2) מס' טלפון, כתובת מגורים או כתובת עסק, כתובת דוא"ל ככל שקיימת.

 

(3) פרטי אמצעי התשלום.

מדיניות שירותים וביצוע הזמנה

 

קבלת הזמנה מאת המשתמש לרכישת המוצרים באמצעות האתר מהווה הצעה של המשתמש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא"ל על ידי החברה או קשר טלפוני המאשרת את ביצוע העסקה ושליחת המוצרים לכתובת המשתמש, הכול בהתאם להוראות תקנון זה.

במקרה שהמוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש אינם במלאי, תודיע החברה למשתמש על כך. במקרה כזה, יוכל המשתמש לבחור מוצרים אחרים או לקבל החזר התשלום, על פי בחירת המשתמש.

 

המחירים

 

מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי המשתמש. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה.

 

מחירי המוצרים הנמכרים באתר אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי מכירה שאינם ברשותה.

 

 

פרטי המשתמש ואבטחת האתר

הפרטים המוזנים באתר ע"י המשתמש נשמרים בסודיות.

 

הפרטים המוזנים באתר ע"י המשתמש הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות הנעשית על ידי המשתמש בעת הזנת הפרטים.

 

כמו כן, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.

 

עם ביצוע רכישה באתר נותן המשתמש את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת דוא"ל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה, והכול בהתאם להוראות הדין.

 

כאמור לעיל, החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לעשות כן על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.

 

עם ביצוע רכישה באתר מאשר ומצהיר המשתמש כי הוא יודע שהזנת פרטים כוזבים באתר הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

 

איזורי חלוקה

בעת הזמנת המוצרים יבחר המשתמש את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: "אזורי החלוקה").

 

אספקת המוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית, ביטחונית או אחרת לאספקת המוצרים.

 

זמני אספקה וביצוע האספקה

הזמנה כ - 4 ימי עסקים לא כולל היום של המשלוח.

 

החברה תעדכן בעת אישור ההזמנה על ידה מתי יסופקו המוצרים שהוזמנו ע"י המשתמש.

* האספקה תעשה בקומת קרקע בלבד.

 

המוצרים יימסרו למשתמש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב המשתמש בהזמנה בלבד, ובכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.

 

על המשתמש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו.

 

שינוי או ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

 

ביטול הזמנה ע"י המשתמש

 

המשתמש יהא רשאי לבטל כל הזמנה באמצעות האתר טרם ביצוע משלוח ההזמנה למענו של המשתמש.

 

יודגש – הזמנת משקאות שסופקה לא ניתנת להחזרה.

 

ככל שביטול ההזמנה אינו מבוצע עקב פגם או אי-התאמה, תהא החברה זכאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה , וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של המשתמש בגין ביצוע העסקה, וכן את דמי המשלוח שנגבה מהחברה בגין ביצוע המשלוח למענו של המשתמש.

המשתמש יהא רשאי להחזיר מוצרים שנתקבלו במענו, אך ורק כשהם סגורים ובאריזתם המקורית, ובלבד שהאריזה לא נפתחה, לא נפגמה, ולא נעשה בה כל שימוש, ובכפוף להצגת חשבונית המעידה על רכישת המוצרים בכתובת המפעל רחוב המרכבה 47 חולון.

 

ביטול הזמנה ע"י החברה

 

החברה תהיה רשאית לבטל הזמנה, מכל סיבה שהיא, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר למשתמש באמצעות הטלפון או דוא"ל. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול ההזמנה על ידה. המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור, אולם המשתמש יהיה זכאי לקבלת החזר מלוא התשלום שבוצע על ידו.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת המוצרים, תהא רשאית החברה שלא לספק המוצרים למשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

הגבלת אחריות

 

החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין ו/או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה, אספקה או הובלה של המוצרים, וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה:

 

(1) רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או מזדון של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת האפוטרופוס שלו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בפרטי המשתמש באתר, וכדומה.

 

(2) מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון.

 

(3) תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו.

 

(4) אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצרים באתר לבין מועד האספקה המתוכנן.

 

(5) התמונות באתר הן להמחשה בלבד

 

(6) האתר לא מתחייב על שנים - המוצר יסופק לפי מה שיש במלאי.

 

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמוצרים המוצגים באתר.

 

שימוש בלתי ראוי באתר

 

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר, מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג שהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה ו/או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או למי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין השימוש הבלתי ראוי, כאמור, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

 

בעלות ושמירה על זכויות

 

האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה וכדומה, אשר בבעלות החברה. משתמש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

 

השם "MORADOVA" הינו בבעלות מלאה והבלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם למשתמש או לכל אדם או תאגיד.

 

האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרות מכירת המוצרים המוצעים בו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

 

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 

כל מחלוקת מכל מין וסוג שהוא, בין גולש ו/או משתמש באתר לבין החברה ו/או האתר ו/או מנהליו, בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.